Elecciones a la Junta del Colegio de Geógrafos de España: por un nuevo colegio, en defensa de la profesión

Leer candidatura y programa electoral

 

 

POR UN NUEVO COLEGIO, EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN_

 

Querido/a geógrafo/a, colega de profesión,

Si estás leyendo esto es porque queremos contar contigo para revalorizar nuestra maltratada ciencia, profesión y disciplina. Somos once personas con juventud pero con experiencia profesional que afrontan el reto de presentarse a las Elecciones del Colegio de Geógrafos  repletas de ilusión, de esperanza y de pasión por la Geografía además de unas ganas irrefrenables de revalorizar, empujar, luchar y concienciar; no podemos permitir el desconocimiento general al que nos vemos sometidos, con la consiguiente desventaja para acceder al mundo laboral y que por desgracia todos de una forma u otra hemos sufrido.  

Una situación de crisis ha de ser vista como una oportunidad, y es por ello por lo que nos lanzamos a esta aventura. Se han alcanzado logros, pero para seguir avanzando, en el Colegio necesitamos un nuevo empuje. Tenemos la capacidad y las ganas para liderarlo, pero no podemos ni queremos hacerlo sin ti, y eso queremos que sea nuestro pilar fundamental, un Colegio abierto y accesible, que fomente las sinergias, las capacidades, los co-working, los encuentros... y no que sea una institución alejada de los que pagan una cuota y no ven reportado ningún beneficio, ninguna actividad ni ningún tipo de retorno. 

Descubre nuestro programa electoral que te enviamos adjunto. Son sólo algunas propuestas de lo mucho que queremos hacer, de las muchas ganas que tenemos y sobre todo de conseguir empujar la Geografía como no se ha hecho en los últimos años en que el Colegio ha estado dirigido por las mismas personas y misma política ya desgastada y no adecuada a la situación actual. La última estadística del INE nos situó como la decimotercera peor carrera para encontrar empleo, y eso pese a las muchas capacidades que tenemos, es porque algo no se está haciendo bien.

Queremos cambiarlo, lo vamos a conseguir y sin duda queremos que si ganamos, nadie tenga miedo a decir: yo soy geógraf@.

 

LANBIDEAREN DEFENTSARAKO ESKOLA BERRI BATENGATIK_

 

Geografo/a eta lankide agurgarri hori,

Hau irakurtzen ari bazara, gaizki tratatua izan den gure zientzia, lanbidea eta diziplina balioarazteko zurekin harremanetan jarri nahi dugulako izan da. Gazteak izan arren, esperientzia profesionala dugun hamaika persona gara, Geografoen Eskolarako Hauteskundeetara aurkezteko erronkari aurre eman diogunak. Ilusioz, itxaropenez eta geografiarekiko pasioz beteriko pertsonak gara, eta horrez gain, balioarazteko, bultzatzeko, borrokatzeko eta kontzientziatzeko gogoz beterik gaude. Ezin dugu onartu jasan beharreko geografiarekiko ezjakintasun orokorra, zeinaren bitartez guztiok modu batean edo bestean jasandako lanbide mundura sartzeko zailtasunak agertzen diren.

Krisi egoera bat aukera bat bezala ikusi behar da; hori dela eta, abentura honetan murgildu gara. Garaipenak lortu dira orain arte, baina aurrera jarraitu ahal izateko bultzada berri bat behar dugu Eskolan. Buruzagiak izateko ahalmena eta gogoa dugu, baina ezin dugu eta ez dugu nahi zu gabe egin, eta hain zuzen, hau nahi dugu izatea gure zutabe nagusia, sartzeko erraza den Eskola ireki bat, sinergiak, ahalmenak, “co-working”-ak, bilerak… sustatzen dituena, eta ez kuota bat ordaintzen duten eta onurarik, aktibitaterik nahiz edozer motatako berreskurapenik ikusten ez duten pertsonetatik urrun dagoen bat.

Ikusi honekin batera bidaltzen dizugun gure hauteskunde-programa. Egin nahi dugun guztitik proposamenetako batzuk baino ez dira. Gogoz beterik gaude eta Geografia bultzatu nahi dugu inoiz ez bezala, gaur egungo egoerara moldatuta ez dauden politika eta pertsona berberek zuzendutako azken urte hauek eta gero. INE-aren azken estatistikak lanbide bat aurkitzeko hamahirugarren karrerarik okerrena bezala kokatu gintuen, ahalmen ugari ditugun arren. Zerbait ez da behar den moduan egiten ari.

Guk aldatu nahi dugu, lortuko dugu, eta zalantzarik gabe, irabazten baldin badugu nahi duguna da inork beldurrik ez izatea esateko: ni geografoa naiz.

Adeitasunez,

 

PER UN NOU COL·LEGI, EN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ_

 

Estimat / a geògraf / a, col·lega de professió,

Si estàs llegint això és perquè volem comptar amb tu per revaloritzar la nostra maltractada ciència, professió i disciplina. Som  11 persones amb joventut i experiència professional que afronten el repte de presentar-se a les Eleccions del Col·legi de Geògrafs plenes d'il·lusió, esperança i passió per la Geografia, a més d’unes ganes irrefrenables de revaloritzar, lluitar i conscienciar.  Per això no podem permetre el desconeixement general a què ens veiem sotmesos, amb la consegüent desavantatge per accedir al món laboral i que per desgràcia tots d'una manera o altra hem patit.

Una situació de crisi ha de ser vista com una oportunitat, i és per això pel que vam posar en marxa aquesta aventura.  S'han aconseguit èxits, però per seguir avançant necessitem una nova empenta al Col.legi. Tenim la capacitat i les ganes per liderar-ho, però no podem ni volem fer-ho sense tu. Per què  volem que tu siguis el nostre pilar fonamental. Per què volem un Col·legi obert i accessible, que fomenti les sinergies, les capacitats, el coworking, les trobades... i no que sigui una institució allunyada dels que paguen una quota i no veuen reportat cap benefici, cap activitat ni cap tipus de retorn.

Et convidem a que descobreixis el nostre programa electoral que et vam enviar adjunt. Són només algunes propostes de les moltes que volem fer, de les moltes ganes que tenim i sobretot d'aconseguir empènyer la Geografia com no s'ha fet en els darrers anys en què el Col·legi ha estat dirigit per les mateixes persones i la mateixa política, ara desgastada, i per tant, no adequada a la situació actual. Com ja saps i sense anar més lluny,  l'última estadística de l'INE ens va situar com la tretzena pitjor carrera per trobar feina, i si això és així, malgrat les moltes capacitats que tenim, és perquè alguna cosa no s'està fent bé.

Volem canviar-lo, ho aconseguirem i sens dubte volem que si guanyem, ningú tingui por de dir: jo sóc geograf@.

 

POR UN NOVO COLEXIO, EN DEFENSA DA PROFESIÓN_

 

Aprezado/a xeógrafo/a, colega de profesión,

Se estás a ler isto é porque queremos contar contigo para revalorizar a nosa maltratada ciencia, profesión e disciplina. Somos once persoas con xuventude, pero con experiencia profesional, que afrontan o reto de presentarse ás Eleccións do Colexio de Xeógrafos repletas de ilusión, de esperanza e de paixón pola Xeografía, ademáis dunhas ganas irrefreables de revalorizar, empuxar, loitar e concienciar; non podemos permitir o descoñecemento xeral ó que nos vemos sometidos, coa conseguinte desvantaxe para acceder ó mundo laboral e que por desgraza todos dunha forma ou outra sufrimos.  

Una situación de crise ha de ser vista como unha oportunidade, é por iso polo que nos embarcamos nesta aventura. Alcanzáronse logros, pero para seguir avanzando, no Colexio necesitamos un novo empuxe. Temos a capacidade e as ganas para lideralo, pero non podemos nin queremos facelo sen ti, e iso queremos que sexa o noso alicerce fundamental, un Colexio aberto e accesible, que fomente as sinerxias, as capacidades, os coworking, os encontros... e non que sexa unha institución afastada dos que pagan unha cuota e non ven reportado ningún beneficio, ningunha actividade nin ningún tipo de retorno. 

Descobre o noso programa electoral que che enviamos adxunto. Son só algunhas propostas do moito que queremos facer, das moitas ganas que temos e, sobre todo, de conseguir empuxar a Xeografía como non se fixo nos últimos anos nos que o Colexio estivo dirixido polas mesmas persoas e mesma política xa desgastada e non adecuada á situación actual. A última estadística do INE situounos como a décimo terceira peor carrera para atopar emprego, e iso pese ás moitas capacidades que temos, é porque algo non se está facendo ben.

Queremos cambialo, ímolo conseguir e sen dúbida queremos que se gañamos, ninguén teña medo a dicir: eu son xeógraf@.

 

PER UN NOU COL·LEGI, EN DEFENSA DE SA PROFESSIÓ_

 

Estimat/ada geògraf/a, col·lega de professió,

Si esta llegint aquest escrit es perquè volem comptar amb tu per valoritzar sa nostra maltractada ciència, professió i disciplina. Som onze persones joves però amb molta experiència professional que afrontem el repte de presentar-mos a ses Eleccions del Col·legi de Geògrafs repletes de il·lusió, esperança i de passió però la geografia, a part d’això amb ganes impetuoses de tornar a valoritzar, empènyer, lluitar i conscienciar; no podem permetre el desconeixement general al que ens estan sometent, amb la conseqüent desavantatge per accedir al mon laboral i que malauradament tots de qualque forma hem sofert.

Una situació de crisis s’ha de contemplar com una oportunitat, i es per això que ens endinsem a aqueixa aventura. S’han obtingut èxits, però continuar avançant, dins el col·legi necessitem una nova empenta. Tenim sa capacitat i ses ganes per liderar-ho, però no podem ni volem fer-ho sense tu, i això volem que sigui es nostre pilar fonamental, un col·legi obert i accessible, que fomenti ses sinergies, ses capacitats, els co-working, ses trobades… i no que sigui una institució allunyada del que paguen ses quotes i no es senten reportats per cap benefici, per cap activitat i per cap tipus de retorn.

Descobreix es nostre programa electoral que t’enviem adjuntat. Nomes son algunes propostes de lo molt que volem fer, de ses moltes que volem dur a terme , de ses moltes ganes que tenim i principalment d’aconseguir empènyer sa geografia com no s’ha fet en els darrers anys a on el col·legi ha estat dirigit per ses mateixes persones i sa mateixa política, ja esgotada i sense adequar-se a sa situació actual. Sa darrera estadística del INE ens va situar com la catorzena pitjor carrera per trobar treball, i això amb ses moltes i variades capacitats que tenim, això es ha estat possible perquè hi ha qualque cosa que s’està fent malament.

Volem canviar-ho, ho aconseguirem i sense cap dubte volem que si guanyem, ningú ens tingui por a dir jo som geògraf

 

PER UN NOU COL·LEGI, EN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ_

 

Estimat /ada geògraf / a, col·lega de professió,

Si estàs llegint açò és perquè volem comptar amb tu per revalorir la nostra maltractada ciència, professió i disciplina. Hi som onze persones amb joventut però amb experiència professional, que afronten el repte de presentar-se a les Eleccions del Col·legi de Geògrafs plenes d'il·lusió, d'esperança i de passió per la Geografia, a més d’unes ganes irrefrenables de revalorir, reforçar, lluitar i conscienciar. No hi podem permetre el desconeixement general al qual ens veiem sotmesos, amb el consegüent desavantatge per accedir al món laboral i que per desgràcia tots d'una manera o altra hem patit.

Una situació de crisi hi ha de ser vista com una oportunitat, i és per això pel que ens vam llançar en aquesta aventura. S'han aconseguit èxits, però per a continuar avançant, al Col·legi necessitem una nova empenta. Tenim la capacitat i les ganes per liderar-lo, però no podem ni volem fer-ho sense tú, i això volem que siga el nostre pilar fonamental, un Col·legi obert i accessible, que fomente les sinergies, les capacitats, els coworking, les trobades ... i no que siga una institució allunyada dels que paguen una quota i no veuen reportat cap benefici, cap activitat ni cap tipus de retorn.

Descobreix el nostre programa electoral que t’enviem  adjunt. Són només algunes propostes del molt que volem fer, de les moltes ganes que tenim i sobretot d'aconseguir empentar la Geografia com no s'ha fet en els darrers anys en que el Col·legi ha estat dirigit per les mateixes persones i mateixa política ja desgastada i no adequada a la situació actual. Si la darrera estadística de l'INE ens va situar com la tretzena pitjor carrera per trobar feina, i tot les moltes capacitats que tenim, és perquè alguna cosa no s'està fent bé.

Volem canviar-ho, l’ conseguirem i sense dubte volem que si guanyem, ningú tinga por de dir: jo sóc geògraf@.

Atentamente, 

 

Jonathan Gómez Cantero, candidato a Presidente

y todo el equipo

DIEGO JIMÉNEZ RUBIO 
SANDRA EXPÓSITO RODRÍGUEZ
JUSTINO LOSADA GÓMEZ
VICENTE LUÍS BENITO MOLINA
JUANA MARÍA PÉREZ PÉREZ
JAVIER ADROVER GALMES
ABEL LÓPEZ DÍEZ
KEVIN BÓRNEZ MEJÍAS
EDUARDO BUSTILLO HOLGADO
ANA MARÍA MERENCIANO GONZÁLEZ